жылэ


жылэ


Мэздэгу адыгэхэр апхуэдэущ дыгъэгъазэм (семышкIэм) зэреджэр
так зовут моздокские адыги подсолнечник

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.